Publicat nou Decret Llei que regula els preus del lloguer

En data 24 de maig de 2019, entra en vigor el DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora, publicat al DOGC el passat dia 23 de maig.

Aquest Decret, que neix envoltat d’una certa polèmica, perquè es decreta la seva entrada en vigor a escassos dies que se celebrin les eleccions municipals, la qual cosa afectarà sens dubte la seva aplicació, com més endavant s’exposarà, podria a més veure suspesa la seva eficàcia donat l’àmbit competencial en el qual s’emmarca.

En qualsevol cas, sembla ser que no podrà resultar d’aplicació en tant no es formin les noves alcadías les eleccions de les quals tindran lloc el pròxim dia 26 de maig, ja que per a l’efectiva aplicació de la norma, els municipis que disposen d’índex de referència de preus de lloguer, hauran de sol·licitar, motivadament, davant el Departament de Territori i Sostenibilitat, la declaració de “àrea de mercat d’habitatge tens”.

A més, l’esmentat Decret haurà de ser convalidat pel Parlament de Catalunya, i és bastant previsible que, abans de la seva convalidació, se sol·liciti també que el Consell de Garanties Estatutàries emeti dictamen favorable, tenint en compte els dubtes existents a nivell competencial.

Per a veure el text íntegre del Decret cliqui en el següent enllaç https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7881/1744702.pdf