Autoritzades les obres als interiors de pisos i locals sempre que estiguin deshabitats

Mitjançant l’Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l’Ordre SND/ 340/2020, de 12 d’abril (que suspenia determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents) i que s’ha publicat el passat dia 3/5/2020, s’autoritza novament la realització d’obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les següents condicions:

a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l’immoble.

b) L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.

c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

A més, si resulta necessari, es permet als operaris l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici.

Si desitja rebre més informació sobre aquest particular pot utilitzar els canals habilitats durant la suspensió temporal de l’atenció presencial, trucant al 933 841 407 o enviant un correu electrònic a info@cambrabadalona.com