Es posa en marxa la línia d’avals Arrendaments-COVID 19 per a llogaters d’habitatge habitual

El govern ha habilitat un telèfon d’atenció al ciutadà sobre habitatge (900 900 707) i posa en marxa la Línia d’Avals Arrendament COVID-19, mitjançant Reial decret llei 11/2020, de 31 de març publicat el passat dia 1/5/2020,  dotada amb fins a 1.200 milions d’euros perquè els arrendataris puguin accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat per a fer front al lloguer d’habitatge habitual de les llars.

Tal com s’indica des del propi Institut de Crèdit Oficial, aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’ICO, i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant. Al final d’aquest document trobarà l’enllaç al formulari per a la concessió del préstec a emplenar per l’entitat de crèdit.

A qui va dirigit?
Les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió del  COVID-19 que reuneixin les condicions establertes en l’Ordre Ministerial del Ministeri Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril) i l’acreditin segons el que s’estableix en aquesta.

Puc beneficiar-me d’aquests préstecs si a més d’arrendatari sóc propietari/a o usufructuari/a d’algun habitatge a Espanya?
No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual, quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya on puguin habitar, excepte en aquells casos contemplats en l’Ordre Ministerial.

Què s’entén per unitat familiar?
La integrada per la persona titular del l’arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

En cas de ser diversos els titulars en un mateix contracte de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin el contracte de préstec amb l’entitat com a prestataris, del qual respondran tots de manera solidària. A aquest efecte, es formalitzarà un sol contracte de préstec en el qual figurin tots els arrendataris com a prestataris del préstec, havent de complir conjuntament els requisits i condicions establerts.

Quins requisits que cal complir per a beneficiar-se d’aquesta línia de finançament?
Aquests requisits s’estableixen en l’Ordre Ministerial referida. Els préstecs podran atorgar-se als arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte d’arrendament en vigor subscrit a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 i que reuneixin de manera conjunta els següents requisits:

1) Que l‘arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació de desocupació, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTE), per haver reduït la seva jornada per motiu de cures o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que es puguin acreditar documentalment i que impliquin aquesta reducció d’ingressos a conseqüència de l’expansió del COVID-19.

2) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda, no aconsegueixi el límit de cinc vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM), és a dir 2.689,20€.

3) Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. S’entendrà per “despeses i subministraments bàsics” l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari, referits al període d’un mes.

No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, a l’efecte d’obtenir ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l’habitatge habitual, quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que integren la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya, on puguin habitar, excepte els casos que es contemplen en l’Ordre Ministerial.

Quina documentació cal presentar?
Haurà de presentar entitat de crèdit els següents documents, depenent del fet al·legat:

a) En cas de situació legal de desocupació, certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
c) Persones que habiten en l’habitatge habitual:
* Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
* Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius.
d) Titularitat dels béns: certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs
del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
e) Declaració responsable de l’arrendatari relativa al compliment dels requisits establerts en l’article 4 de l’Ordre TMA/378/20, de 30 d’abril del MITMA.

Aquesta declaració podrà substituir l’aportació d’alguns dels documents anteriors sempre que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixin tal aportació.

Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, disposarà del termini de tres mesos per a aportar aquests documents a l’entitat de crèdit.

Tal com recull l’article 11 de l’Ordre Ministerial que regula aquesta Línia, el MITMA podrà verificar en tot moment que els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat s’han atorgat a arrendataris que complien els requisits d’elegibilitat per a obtenir-los; així com que l’import d’aquells s’ha destinat a la finalitat per a la qual es van atorgar.

On es pot sol·licitar el préstec?
En qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línia d’Avals Arrendament COVID-19 de l’ICO. El llistat d’entitats a les quals pot dirigir-se estarà disponible en la pàgina web d’ICO. Aquest llistat s’actualitzarà diàriament conforme les entitats i l’ICO subscriguin els corresponents convenis.

Quin és l’objectiu d’aquesta línia de finançament i que ocorre si no es compleixen amb els requisits?
La concessió de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat perquè els arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió del COVID-19, puguin fer front a les despeses de lloguer del seu habitatge habitual. Els préstecs es concediran a arrendataris d’habitatges habituals localitzats en tot el territori espanyol.

Aquests préstecs comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant que compleixin les condicions establertes.

Es comprovarà que l’arrendatari compleix amb tots els requisits per a sol·licitar el préstec avalat i subvencionat per l’Estat. Si no complís els requisits, s’exigirà el reintegrament dels abonaments realitzats juntament amb l’interès de demora.

Quin és el termini de sol·licitud i el període de vigència de la Línia?
Els préstecs hauran de ser sol·licitats per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit abans del 30 de setembre de 2020 i hauran de formalitzar-se abans del 31 d’octubre de 2020. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat mitjançant Ordre del MITMA.

A què es poden destinar els fons d’aquests préstecs?
Al pagament de la renda de l’arrendament de l’habitatge habitual, el contracte d’arrendament haurà de correspondre a l’habitatge complet, podent incloure el mobiliari, els trasters, i les places de garatge i altres dependències annexes a l’habitatge, però excloent els acords de subarrendament i el lloguer d’habitacions.

Quin és l’import màxim del préstec avalat?
Fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat.

Les sis mensualitats podran ser des de l’1 d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l’entitat i l’arrendatari ni posteriors a la fi de la vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

A qui abona els fons l’entitat de crèdit i de quina forma?
L’entitat, obtindrà del llogater les dades del propietari i establirà els procediments per a abonar les quanties corresponents a les mensualitats directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, en un compte corrent que identificarà a l’arrendador i de la qual aquest haurà de ser titular.

L’abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, tret que es prevegi en el contracte o s’acordi periodicitat diferent, i, si escau, amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats reportades i no pagades des de l’1 d’abril de 2020 fins a la signatura del contracte de préstec. L’entitat de crèdit haurà de conservar el justificant de cadascun dels pagaments que realitzi.

Haig de pagar tipus d’interès pel préstec?
No, MITMA bonificarà el 100% dels interessos i despeses de les operacions de préstec formalitzades. El tipus d’interès del préstec serà fix, fins a 1,5% TAE. No obstant això, l’entitat no cobrarà al client cap import en concepte de tipus d’interès.

Pot l’entitat financera cobrar despeses o comissions?
No, l’entitat de crèdit no podrà aplicar al client comissionis per cap concepte ni exigir al client la contractació de cap producte o servei per a la concessió del finançament.

Quin és el termini d’amortització dels préstecs?
Les operacions de préstec podran formalitzar-se amb caràcter general per un termini de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre anys. L’arrendatari podrà sol·licitar a l’entitat per escrit, una vegada transcorreguts almenys tres anys des de la data de concessió del préstec i abans de sis mesos de la finalització del termini inicial, una única pròrroga de 4 anys de termini d’amortització addicional.
Per a això haurà d’acreditar que persisteixen, en el moment de la sol·licitud de pròrroga, la seva situació de vulnerabilitat i que compleix els requisits establerts en el moment de la concessió del préstec.

Existeix la possibilitat de sol·licitar una carència?
El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys i podrà pactar-se un període de manca de principal de sis mesos.

Qui decideix la concessió del préstec?
L’entitat de crèdit analitzarà si les sol·licituds de finançament compleixen totes les condicions establertes en l’Ordre TMA/378/2020, de 30- d’abril del MITMA i decidirà sobre la concessió del finançament. No podrà ser avalada en aquesta Línia cap operació que no compleixi totes les condicions establertes en la citada ordre i per a les quals no s’aportin pels arrendataris la totalitat de la documentació requerida en aquesta.

L’entitat no podrà sol·licitar a l’arrendatari cap mena de garantia per a l’aprovació de l’operació de finançament.

Quina cobertura té l’aval?
L‘aval cobrirà el 100% de l’import de cada préstec concedit per l’entitat a l’arrendatari, dins de les condicions de la Línia. La concessió dels avals als préstecs atorgats per l’entitat, no comportarà el cobrament de cap comissió per a l’arrendatari.

Es pot sol·licitar més d’un préstec?
No, només podrà sol·licitar finançament per a un únic contracte d’arrendament i préstec.

Es pot amortitzar el préstec de forma anticipada?
L’arrendatari podrà amortitzar anticipada del préstec, sense que això generi despeses o comissions per al client.

Els préstecs són compatibles amb una altra mena d’ajuda?
Els préstecs seran compatibles amb qualsevol de les ajudes al lloguer regulades en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les del programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual; sense perjudici que aquestes últimes hagin de destinar-se, en el seu cas, a l’amortització del préstec.

Els canals habilitats des de l’Institut de Crèdit Oficial són: Telèfon d’Atenció al Ciutadà sobre Habitatge: 900.900.707
Servei d’atenció al client de l’Institut de Crèdit Oficial: https://www.ico.es/web/ico/contacto

Formulari de sol·licitud de prèstec per atendre el pagament del lloguer.

Font utilitzada: INSTITUT CRÈDIT OFICIAL (ICO).