Novetats a la campanya de renda 2019 que finalitza el proper 30 de juny

Malgrat els moments que estem vivint la campanya de renda 2019 ha mantingut sense alteració els terminis de presentació pel que l’últim dia per a domiciliar el pagament serà el 25/06/2020 i l’últim dia per a la presentació de la declaració d’IRPF ja sigui a ingressar o retornar i la declaració de patrimoni seran el 30/6/2020.

A les dificultats pròpies dels moments excepcionals que estem travessant, se suma que, de moment, l’Agència Tributària no podrà habilitar l’atenció presencial per a la confecció de declaracions, per la qual cosa molts ciutadans hauran d’enfrontar-se a aquesta campanya sense disposar de l’ajuda necessària per a complir amb les seves obligacions fiscals.

A aquest efecte, la Cambra, ha reforçat el seu servei d’assessorament fiscal per a poder atendre els socis que, davant les enormes dificultats que presenta la indicada campanya, que introdueix no poques novetats a l’hora de confeccionar la declaració, puguin confeccionar la seva declaració de renda amb totes les garanties.

Pel que respecta a les novetats seguidament destaquem les que considerem de major importància

1) L’Agència tributària ha ampliat notablement la informació a subministrar pels arrendadors d’immobles, per la qual cosa, per a la confecció de la declaració haurà de comptar amb la següent documentació:

Data de compra i preu d’adquisició de l’immoble arrendat.
NIF de l’arrendatari o arrendataris quan es tracti d’habitatge habitual.
Data del contracte de lloguer ( aquesta dada no és necessari per a cas d’arrendament turístic o de temporada)
Detall dels ingressos i despeses de cada finca.
Rebuts de contribució (IBI) de les finques arrendades.
⇒ Si es tracta de locals, les declaracions d’IVA i en el cas de comunitats de béns el model 184.
⇒ En el cas que només hagi estat arrendada part de l’any haurà d’indicar quins dies ha estat desocupada i quins dies ha estat ocupada.

2) Es consolida en un únic apartat, relatiu a béns immobles, tota la informació relacionada amb els immobles dels quals és titular el contribuent. Així, es reflectirà, respecte de cada immoble, l’ús o usos que aquest immoble hagi tingut durant l’exercici.

3) Una altra important novetat és la ratificació del domicili fiscal. Haurà d’informar sobre el domicili actual i informar degudament si hi ha hagut algun canvi.

4) En l’exercici 2019, es manté el límit per a l’obligació de declarar en 22.000,00.-€ per als contribuents que obtinguin rendiments de treball (d’un solo pagador) i no obtinguin altres rendiments.

Mentre que el límit es fixa en 14.000,00.-€ per a rendiments de treball en els següents supòsits:

Quan procedeixin de més d’un pagador, excepte les excepcions assenyalades en el citat article 96.3 de la llei de l’IRPF.
⇒ Quan percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
⇒ Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
⇒ Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

5) Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Estaran exempts per a l’exercici 2019 els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros.

6) Reducció per obtenció de rendiments del treball personal

Per a l’exercici 2019, s’augmenta tant l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros).
D’aquesta manera, els contribuents que obtinguin uns rendiments nets del treball en 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les següents quanties:

• Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals

• Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.

Com cada any, recordi que estem a la seva disposició per a confeccionar i presentar la seva declaració d’IRPF amb totes les garanties i que per a això disposa, tant de la possibilitat de sol·licitar cita prèvia amb el nostre Servei d’Assessoria Fiscal, com de la possibilitat de realitzar tota la tramitació sense desplaçar-se del seu domicili, per al que hem habilitat un servei especial de missatgeria que li permetrà remetre’ns tota la documentació necessària si no disposa de recursos per a la remissió telemàtica d’aquesta. Per a això, només haurà de contactar amb nosaltres bé trucant al 93 384 14 07 o enviant un correu electrònic a info@cambrabadalona.com