Augmenta l’Impost de Successions a Catalunya

En data 30.04.2020 s’ha publicat al DOGC la Llei 5/2020, del 29 d’abril, “de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient”, que modifica de manera significativa l’impost de successions ja que d’una banda introdueix un nou coeficient multiplicador, aplicable als descendents majors de 21 anys (Grup I) i a la resta de descendents, cònjuges i als ascendents (Grup II), que suposa un increment de la quota tributaria, si el patrimoni preexistent del contribuent (hereu o donatari) supera els 500.000.-€.

La mesura ha estat àmpliament criticada des de diversos sectors, especialment pel moment d’entrada en vigor dels nous coeficients que s’hauran d’aplicar a les defuncions esdevingudes a partir de l’1 de maig de 2020, així com per la manca de publicitat, tot i que era una mesura que feia mesos que s’havia anunciat.

Així, a partir del 1 de maig de 2020, a la quota íntegre se li aplicaran uns coeficients multiplicadors que varien en funció del patrimoni preexistent de qui hereta (o de qui rep una donació) i en funció del grau de parentiu aplicable, que es divideix en 4 grups:

Grup I: descendents menors de 21 anys;

Grup II: resta de descendents, cònjuges i ascendents;

Grup III: col·laterals de 2n i 3er grau i ascendents i descendents per afinitat;

Grup IV: col·laterals de 4t grau o més i estranys).

d’acord amb la següent taula:

Es redueix, també, la bonificació de la quota tributària de pares a descendents majors de 21 anys, i ascendents, el que suposa un increment de la tributació d’almenys un 39%.

Salvant la bonificació als cònjuges que es manté en el 99%, per la resta de familiars que integren el Grup II (descendents de més de 21 anys i ascendents), s’ha articulat una nova taula específica per aquest grup que els hi suposarà, en segons quins casos, una important reducció de les bonificacions fins ara aplicables.

Així, els contribuents dels grups I i II poden aplicar la bonificació en el percentatge mitjà ponderat que resulti de l’aplicació per a cada tram de base imposable dels percentatges següents:

a) Pel Grup I ( menors de 21 anys)b) Per a la resta de contribuents del grup II:

En definitiva, augmenta considerablement l’impost per Successions en herències a favor de descendents de més de 21 anys i pels ascendents.

S’elimina també la possibilitat d’aplicar reduccions en la transmissió de segons quins d’actius (com ara, participacions socials d’empreses familiars, etc..),  en el cas que s’hagi optat per aplicar les bonificacions indicades.  És a dir l’aplicació de bonificacions és excloent i per tant, impossibilitarà l’aplicació de les reduccions que fins ara es podien practicar.

La planificació successòria es converteix així en un tema de primer ordre, perquè es produeix un canvi de gran importància pel que fa la seva fiscalitat. A aquest efecte, recordem als nostres socis que tenen a la seva disposició el nostre Servei d’Assessoria Fiscal per a assessorar-los en tot allò que precisin i que poden sol·licitar cita prèvia clicant en el següent enllaci cita en línia o utilitzant els nostres canals habituals: Tel. 93 384 14 07 (dilluns a divendres de 9’00h a 14’00) o enviant un correu electrònic a info@cambrabadalona.com