Ampliació excepcional del termini per a dipositar les fiances de contractes d’arrendament

Por aplicación del DECRET LLEI 13/2020, de 21 d’abril, DECRET LLEI 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la
Generalitat i només fins a finals d’any (31/12/2020), el termini per a dipositar les fiances de qualsevol mena de contracte d’arrendament passa de 2 a 4 mesos a comptar des de la formalització del contracte.

Així ho disposa l’art. 3 de l’esmentat Decret-Llei 13/2020 que regula les mesures en matèria de fiances en contractes d’arrendaments urbans, establint que,

“Fins al 31 de desembre de 2020, els arrendadors de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les
destinades a altres usos, han de dipositar a l’Institut Català del Sòl la fiança en metàl·lic establerta per l’article
36.1 de la Llei estatal 29/1994, del 24 de novembre, d’arrendaments urbans, en el termini de quatre mesos, a
comptar des de la formalització del contracte.