COM FAIG PER DIPOSITAR LA FIANÇA D’UN CONTRACTE DE LLOGUER?

D’acord amb el que estableix la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans: “A la celebració del contracte serà obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dos en l’arrendament per a ús diferent d’habitatge”.

El termini per a dipositar-la és de DOS MESOS des que es formalitza el contracte i podrà gestionar-ho, davant del propi Institut Català del Sòl, o en qualsevol de les entitats gestores, entre les quals hi figuren les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya.

A la nostra Cambra vosté podrà realitzar tant el dipòsit, com la cancel·lació i compensació de les fiances de lloguer sense cost algun.

Per a això, sàpiga que la documentació que precisarà per a la formalització és:

1) Contracte d’arrendament degudament signat per totes les parts, amb totes les seves clàusules.
2) DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte.
3) Si no figurés la Referència cadastral de la finca llogada en el contracte, haurà d’aportar còpia d’un rebut d’IBI. (La Referència cadastral és una dada obligatòria per a la tramitació)
4) Cèdula d’habitabilitat (solament en el cas d’habitatge)
5) Certificat energètic (ha de presentar-se etiqueta) – Si està en tramitació i encara no disposa del mateix es podrà formalitzar igualment el dipòsit.
6) ) L’import de la fiança a dipositar
que, -podrà ser en efectiu sempre que no superi els 2.500.-€; -o bé per Xec conformat per una entitat bancària a nom de INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, o bé de la Cambra Propietat Urbana; – o bé per Transferència bancària (prèvia sol·licitud).

Un cop formalitzada la fiança vosté tindrà el contracte validat amb l’import de la fiança dipositada, la data de formalització, i el número de registre de fiança assignat per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL i haurà de conservar l’imprès validat per a la posterior recuperació de la fiança dipositada.