ESTABLIMENT D’UNA TAXA PÚBLICA PER A LA OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENÈRGETICA

El passat dia 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, el Parlament de Catalunya va aprovar l’establiment d’una nova taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, ja siguin nous o existents.

Aquesta taxa s’ha començat a aplicar el 3 de febrer i el seu càlcul es fa d’acord amb les següents taules:

EDIFICIS EXISTENTS:
Habitatge unifamiliar o pis: 11€.
Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 4,90*H + 5,20, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
Altres usos: 10€ + 0,1 €/m2. (locals)
En cap cas la taxa serà superior a 250€.

EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ:
Habitatge unifamiliar: 20 €.
Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 9,69*H + 15,62, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
Per altres usos, 20€+0,2 €/m2.

En cap cas la taxa serà superior a 500€.

Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

La gestió de la taxa es farà de manera telemàtica en el mateix moment que es tramita el registre de la certificació d’eficiència energètica d’edificis.

Les dades d’identificació del pagament han de ser les del subjecte passiu, és a dir, les dades del promotor o propietari de l’edifici o habitatge.