COM RECUPERAR LA FIANÇA DIPOSITADA

Per tal de recuperar la fiança ha de saber que,

La devolució de la fiança constituïda en el seu moment, només se li reintegra al propietari mitjançant transferència bancària efectuada pel *Institut Català del *Sòl, organisme dipositari de la mateixa, en un termini màxim de 21 dies des de la seva sol·licitud. Per a la seva correcta tramitació, des de les nostres oficines, haurà d’aportar la següent documentació:

– Contracte d’arrendament (i si disposa d’ell, el document de renúncia signat per l’arrendatari).
– Original o còpia del Model 2 (justificant d’ingrés de fiança).
– DNI / NIE del PROPIETARI
– Número de compte corrent de la qual sigui titular el PROPIETARI mitjançant llibreta o justificant bancari

Cas que el propietari desitgi designar a una altra persona o entitat jurídica per recuperar la fiança, haurà d’acompanyar una autorització del titular de la finca juntament amb una còpia del seu DNI. Igualment si al moment d’efectuar-se el tràmit s’hagués produït un canvi de titularitat (defunció propietari, venda, donació, etc…) haurà d’aportar nota simple expedida pel registre de la propietat amb una antiguitat no superior a 15 dies.

Si no disposa d’algun dels indicats documents, pot contactar amb nosaltres trucant al 93 384 14 07 o bé a través del correu electrònic: info@cambrabadalona.com. Estem a la seva disposició per facilitar-li la gestió.