Prorrogada fins al 31/12/2023 la mesura que preveu la suspensió de desnonaments en cas de vulnerabilitat

En virtut del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, que va entrar en vigor el passat 30 de juny, es prorroga, fins al pròxim 31 de desembre de 2023,  la mesura que permeten instar la suspensió del desnonament en casos de vulnerabilitat econòmica que impossibiliti, a l’inquilí, trobar una alternativa residencial per a si i per a les persones que amb les quals convisqui.

Aquest RDL estableix en el seu article 168, la modificació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que permetia instar la suspensió de desnonaments i llançaments fins al 30 de juny de 2023, prorrogant la mesura fins a finals del present any, recalcant que aquestes mesures de suspensió s’estableixen amb caràcter extraordinari i temporal i que en tot cas deixaran de fer efecte el 31/12/2023.

Perquè la mesura operi l’arrendatari haurà d’acreditar degudament la seva situació de vulnerabilitat d’acord amb el que s’estableix en l’art. 5 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Igualment es prorroga la suspensió en el cas de les ocupacions il·legals, sent el jutge, qui, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi de que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per a donar resposta a aquesta situació. En aquests casos, sempre es tindran en compte els casos que ja es van regular en els que la suspensió mai podrà dictar-se i són:

1) Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.

2) Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingués en ell el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada.

3) Quan l’entrada o permanència en l’immoble s’hagi produït mediant intimidació o violència sobre les persones.

4) Quan existeixin indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.

5) Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant.

6) Que l’entrada en l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020

S’amplia fins al 31 de gener de 2024 el termini perquè els arrendadors/propietaris puguin sol·licitar la compensació econòmica prevista per als arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària (disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre)

No obstant això, queda exclosa del RDL l’ampliació de termini en relació a la mesura consistent en la pròrroga per 6 mesos dels contractes el venciment dels quals estigués previst entre el 1/1/2023 i el 30/06/2023, per la qual cosa els contractes el venciment dels quals es produeixi a partir de l’1 de juliol de 2023, no queden subjectes a aquesta mesura, per la qual cosa l’arrendatari no podrà sol·licitar la pròrroga excepcional de 6 mesos que va establir el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre.