La cambra ha presentat al·legacions contra la declaració de zones de mercat residencial tensionat

Amb data 19 de juliol de 2023, aquesta Cambra de la Propietat ha presentat al·legacions contra l’acord adoptat per la Secretària d’Habitatge del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’inicia el procediment per a declarar les zones de mercat residencial tens, dins del tràmit d’informació pública.

Entre les diferents al·legacions formulades, es destaca la vulneració dels articles 137 i 140 de la Constitució, al no haver-se realitzat cap tràmit previ amb l’Ajuntament de Badalona per a informar-lo de la intenció de la Generalitat de declarar el Municipi com a zona de mercat residencial tens, la qual cosa vulnera greument el principi d’autonomia local que garanteixen els indicats articles.

Així mateix, es posava de manifest la vulneració de l’article 18.2 de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge al no respectar-se els mecanismes legals previstos per a la declaració de les zones de mercat tens, així com la vulneració del que es preveu en l’art. 18.3 en no haver-se utilitzat dades objectives i degudament fonamentats en la confecció de la memòria elaborada per la Generalitat.

En aquesta mateixa línia, es va posar de manifest la vulneració de l’art. 18.4 de la indicada Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge, al no haver-se elaborat un pla específic sobre les mesures necessàries per a la correcció dels desequilibris evidenciats i un calendari de desenvolupament tal com determina la citada norma.

Finalment, també es va advertir la vulneració del que es preveu en la Disposició Final Primera de l’esmentada Llei del Dret a l’Habitatge, en pretendre’s l’aplicació d’un índex de preus de referència del lloguer de caràcter no estatal com igualment disposa la norma.

Al propi temps, des del Consell General de Cambres de Catalunya i en nom de les 11 Cambres de la Propietat de Catalunya, s’han presentat al·legacions de caràcter general contra la indicada resolució, que hauran de ser igualment resoltes abans de prosseguir la tramitació iniciada per la Generalitat.