CONTRACTES DE LLOGUER: LA TAXA S’HAURÀ DE LIQUIDAR AMB MODEL 600

La LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix, amb efectes de 1 de febrer de 2014, un nou tipus de gravamen aplicable als contractes d’arrendament de finques urbanes o rústiques no gravats per l’IVA. Se suprimeixen, doncs, els efectes timbrats o pòlisses vigents fins a ara, quedant substituides per un nou gravamen, que per al 2014 <*strong>serà del 0,3%*strong>, (0,5% a partir de gener de 2015) i s’aplicarà sobre la base imposable corresponent a la durada del contracte. El mínim queda fixat en 3 anualitats, encara que el contracte sigui inferior, i amb un màxim de 6 anualitats si el contracte no estipula la durada.
La liquidació de l’impost haurà de presentar-se obligatòriament mitjançant el model 600 (model genèric per a la liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials) i tot i que l’obligat tributari (o subjecte passiu) serà l’ARRENDATARI, la llei estableix, específicament, la <*strong>responsabilitat subsidiària de l’arrendador*strong> a partir del moment que hagi cobrat la primera renda sense haver exigit la justificació del pagament de l’impost a l’arrendatari.
Així doncs, si ha de formalitzar un contracte de lloguer d’habitatge (o ho ha fet després del 1 de Febrer de 2014) tingui en compte que ha de liquidar la indicada taxa i presentar original i còpia del contracte davant l’Oficina Liquidadora.
Si té dubtes sobre la confecció del model i la seva presentació, no dubti en consultar-nos. Nosaltres li ajudem a preparar-lo i si ho desitja l’hi gestionem. Consulti’ns enviant un correu electrònic a info@cambrabadalona.com o truqui’ns al 93 384 14 07 (dilluns a divendres 9’00h a 14’00h – tardes dimarts: 16’00h a 19’00h).
Per veure el text de la llei, cliqui al següent enllaç:
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=653509