El Tribunal Constitucional anul·la l’Impost Municipal de Plusvàlua

Mitjançant nota de premsa publicada el 26 d’Octubre de 2021, el Tribunal Constitucional ha avançat la part dispositiva de la Sentència per la qual declara nul el sistema de càlcul de l’Impost de Plusvàlua Municipal (Impost sobre l’Increment de Terrenys de Naturalesa Urbana – IIVTNU) disposant que són inconstitucionals i nuls els articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

La declaració d’inconstitucionalitat es fonamenta en què el càlcul de l’impost determinava sempre un augment de valor dels terrenys durant el període de la imposició encara que no hagués existit realment aquest increment o de quin fos realment la quantia d’aquest.

Pendents de la publicació del text íntegre de la Sentència, el propi Tribunal, en l’esmentada nota de premsa avança que declara “inconstitucionals i nuls” tres apartats de l’article 107 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que regulen el càlcul de la base imposable de l’impost sobre plusvàlua, considerant que “l’impost no sempre respecta la plusvàlua realment obtinguda —ni tan sols si n’hi ha hagut realment— perquè es basa en unes taules preestablertes (cadastre) pels municipis i uns barems fixats per la norma, sense tenir en compte l’evolució real del valor dels terrenys sobre els quals està construïda l’habitatge.”

L’Impost conegut com a Plusvàlua Municipal, vigent en gairebé tot l’estat, es meritava cada vegada que es produïa la transmissió de l’immoble, encara que s’adquirís per herència, i la base del càlcul venia determinada pel valor del sòl i el nombre d’anys transcorreguts entre l’adquisició i l’alienació.

La mesura afectarà a tots els Ajuntaments que liquidessin l’Impost i segons s’anuncia no tindrà efectes retroactius.

Tant punt es publiqui el text íntegre de la Sentència ampliarem la present informació.