Badalona manté la qualificació d’àrea de mercat d’habitatge tens durant els propers 5 anys

El proper dia 22 de setembre entra en vigor la declaració del Municipi de Badalona com àrensa tensa d’habitatge.

Així ho recull el DOGC de 3 d’agost (Núm. 8471 – 3.8.2021) en que es va publicar l’aprovació definitiva, per part del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la declaració de 20 dels 27 municipis sol·licitants com a àrea de mercat d’habitatge tens.

Entre els 20 municipis declarats com àrea tensa es troba Badalona, en tota la seva extensió, ja que així ho va sol·licitar l’Ajuntament de Badalona en virtut de l’acord adoptat pel Ple de L’Ajuntament celebrat en data 27/4, amb el vot favorable de tots els grups municipals.

La conseqüència directa d’aquesta qualificació -àrea de mercat d’habitatge tens- és l’aplicació, als habitatges arrendats, dels mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes, mentre la mateixa es mantingui vigent.

En aquest sentit, cal apuntar que l’esmentada norma no ha quedat suspesa i que continuarà vigent i essent de compliment obligatori, mentre el Tribunal Constitucional no falli sobre la seva inconstitucionalitat.

Amb aquesta mesura, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, estén durant cinc anys més la qualificació d’àrea tensa i per tant les mesures de contenció dels preus de lloguer.

S’ha de destacar, tanmateix, que tots els Ajuntaments declarats han sol·licitat la possibilitat de minorar en un 5 % el preu de referència actual, d’acord amb el que preveu la disposició addicional primera de la Llei 11/2020, de 18 de juliol, el que pot implicar que encara es determini un preu inferior al de l’índex resultant.

En el cas de Badalona, el Ple de l’Ajuntament va determinar que quedessin exclosos de les mesures de contenció aplicables els immobles de més de 150m2.

No dubti en contactar amb el nostre Servei Jurídic per aclarir qualsevol dubte: http://citaonline.cambrabadalona.com:81/