El 2023 arrenca amb noves mesures extraordinàries a l’àmbit del lloguer d’habitatge

Mitjançant Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, el govern aprova, entre d’altres, les següents mesures en l’àmbit del lloguer d’habitatges,

1)  Limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes de lloguer d’habitatge.

Es prorroga la limitació d’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge per aplicació de l’IPC fins el pròxim dia 31 de desembre de 2023, per la qual cosa els augments a practicar sobre el lloguer no podran superar el 2%(Art. 67)

La mesura resulta d’aplicació forçosa pels grans tenidors i pel que fa als petits propietaris només en cas de que no s’arribi a un acord entre les parts, però només afecta als contractes d’habitatge, en cap cas és aplicable als contractes d’ús diferent (locals, naus, oficines, temporada, etc…).

2) Suspensió dels procediments de desnonament i dels llançaments en els casos de vulnerabilitat i falta d’alternativa habitacional.

Es prorroga la possibilitat d’instar l’incident de suspensió extraordinària en tots aquells procediments de desnonament per manca de pagament i/o expiració de termini, sempre que s’acrediti degudament la vulnerabilitat econòmica de l’arrendatari i la seva unitat familiar. El decret preveu la represa automàtica del còmput de terminis suspesos a partir del 30 de juny de 2023. (Art. 68)

Pel que fa als casos d’ocupacions il·legals recomanem examinar el Decret amb deteniment donades les particularitats que s’estableixen.

És important recordar que, en aquests casos, el propietari afectat per la suspensió podrà sol·licitar una compensació econòmica pel període comprès entre la suspensió i el seu aixecament o fins al 30 de juny de 2023. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar abans del 31 de juliol de 2023. (Art.69 i 70)

3) Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer d’habitatge amb venciment entre el 27/12/2022 i el 30/6/2023.

Es decreta la pròrroga extraordinària d’aquells contractes el venciment dels quals es produeixi entre el 28 de desembre de 2022 i el 30 de juny de 2023, per tal de fer operar la pròrroga el llogater només ho haurà de sol·licitar al seu arrendador que l’haurà d’acceptar obligatòriamentLa renda d’aquest contracte, únicament podrà revisada aplicant el 2%, per aplicació de l’art. 46 del RDL 6/2022 de 29 de març que determina la limitació de revisió de rendes. (Art. 71)

Per tal de rebre el millor assesorament en l’aplicació de les esmentades mesures extraordinàries, així com la tramitació de possibles compensacions econòmiques, li recomanem que demani cita amb el nostre Servei Jurídic clicant a http://citaonline.cambrabadalona.com:81/ o trucant al 93 384 14 07.