Ampliada fins al 31/12/21 la suspensió de termini per celebrar Juntes Ordinàries de Propietaris

Des del dia 24 de Desembre de 2020 està en vigor el “DECRET LLEI 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesuris extraordinàries per fer front a l’impacti sanitari, econòmic i social de la COVID-19, pel qual se suspèn l’obligació de celebrar Juntes Ordinàries de Propietaris fins al 31 de Desembre de 2021.

Així l’indicat Decret llei en el seu article 4.3 disposa el següent,

L’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resta suspesa fins el 31 de desembre 2021, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta també es pot dur a terme a través dels mitjans que estableix l’article 312- 5.2 del Codi civil de Catalunya.
El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 553-15 del Codi civil de Catalunya.
Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requisits que estableix l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.”.

D’aquesta manera, es permet la celebració de junta per videoconferència o sistemes similars sempre que es garanteixi la correcta identificació dels assistents que hauran de poder deliberar, intervenir i votar.

Una altra alternativa la constitueix la possibilitat de realitzar la reunió “no presencial” mitjançant l’emissió de vot via correu electrònic o postal, sempre que es garanteixi l’accés a tota la informació necessària, el dret de vot i es pugui garantir l’autenticitat del vot emès i quedi constància de la recepció del mateix dintre del termini i en la forma escaient.

Així doncs, si la seva comunitat no considera necessària la celebració de junta ordinària, s’entendran prorrogats, el pressupost i els càrrecs de junta, quedant els comptes anuals pendents d’aprovació en la següent junta a celebrar.

Si desitja ampliar la present informació, no dubti a contactar amb el nostre Servei Jurídic a través del correu electrònic: info@cambrabadalona.com