Publicat un nou Decret que suspèn els llançaments quan el propietari és un gran tenidor

En data 4/11 s’ha publicat el DECRET LLEI 37/2020, de 3 de novembre, “de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19.” establint-se la entrada en vigor al dia següent de la publicació, és a dir, 5/11/2020.

Amb un únic article, l’objectiu del Decret Llei és el de reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments, instats per Grans Tenidors, mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris.

 

Aquest Decret-Llei no afecta als petits tenidors (propietaris amb menys de 15 habitatges), i només serà aplicable a:

a) Al demandant que tingui la condició de gran tenidor d’habitatge. Es consideren grans tenidors aquelles persones físiques, jurídiques o fons de capital risc i de titulació d’actius que siguin titulars de més de 15 habitatges.

b) Al demandant que sigui persona jurídica que hagi adquirit després del 30 d’abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents d’execucions hipotecàries, provinents d’acords de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents de compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari.

El Decret determina la suspensió de tots els llançaments decretats en judicis de desnonament per manca de pagament, expiració de termini, ocupació sense títol, o els derivats d’execucions hipotecàries, quan afectin a llars vulnerables sense alternativa habitacional. La situació de vulnerabilitat haurà d’acreditar-se mitjançant un informe dels serveis socials corresponents.

Aquesta suspensió es mantindrà, al menys, durant la vigència de l’estat d’alarma o mentre s’apliquin altres mesures que restringeixin la llibre circulació de persones per raons sanitàries.

Queden igualment suspesos els procediments de desnonament iniciats en els quals no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer social, decretant-se la suspensió fins a que el el gran tenidor hagi formulat la seva proposta de lloguer social.

Col·lectius protegits

– Les persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa pròpia d’habitatge i els ingressos mensuals del qual, si viuen soles, no superin 2 vegades el IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya; aproximadament 1.500.-€, encara que dependerà del municipi en què radiqui l’habitatge), i si es tracta d’unitats familiars o de convivència, quan els ingressos no superin 2’5 vegades el IRSC (excepcionalment s’admet que se superin aquests límits d’ingressos, quan les persones afectades disposin d’un informe de serveis socials acreditatiu que estan sotmeses a un imminent risc de pèrdua de l’habitatge)

Persones amb discapacitats o amb gran dependència: ingressos mensuals inferiors a 3 vegades el IRSC

Ocupants sense títol, que acreditin que ocupen l’habitatge des de com a mínim el 31 de desembre de 2019, sempre que no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social en els últims dos anys, que els serveis municipals dictaminin que compleixen els paràmetres de risc d’exclusió residencial i estan arrelats en l’entorn veïnal, i sempre que l’habitatge que ocupin estigui inscrita en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’estar inscrita en ell.

–  Els llogaters de grans tenidors amb contracte vençut.

Persones o unitats familiars vulnerables amb dificultats per a pagar les quotes hipotecàries.

Excepcionalment, també quedaran cobertes les persones o famílies que han ocupat un pis d’un gran tenidor entre juliol de 2019 i l’inici de l’actual estat d’alarma, el 25 d’octubre, si compleixen els requisits de vulnerabilitat i disposen del corresponent informe social. En aquest cas, no obstant això, no és obligatori oferir-los un lloguer social.

En tot cas el Decret deixa a criteri dels Serveis Socials la determinació de la existència de risc d’exclusió social.

La entrada en vigor es produeix el dia 5/11/2020, i és aplicable a tots els procediments que estiguin en marxa i, fins i tot, en aquells on ja estigui fixada data de llançament, que quedaran suspesos, al menys, mentre duri l’estat d’alarma o existeixin restriccions que afectin a la lliure circulació per raons sanitàries.

Pel que fa a les ocupacions il·legals, si el pis està ocupat per persones o unitats familiars vulnerables i pertany a un gran tenidor, en cas que s’instin mesures cautelars demanant la intervenció dels Mossos d’Esquadra o de la policia local per tal de desallotjar el pis, s’haurà de sol·licitar informe urgent als serveis socials i comunicar-ho al Ministeri Fiscal.

Per aclarir qualsevol dubte contacti amb el nostre Servei Jurídic http://citaonline.cambrabadalona.com:81/