Prórroga extraordinària dels contractes de lloguer d’habitage habitual

El 27 de gener de 2021 va entrar en vigor el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, que ve a modificar el que s’estableix en el seu moment pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, en el seu article 2, disposant el següent:

«Article 2. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual.

En els contractes d’arrendament d’habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, en els quals, dins del període comprès des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei fins a la finalització de l’estat d’alarma declarat per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre i prorrogat per Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, finalitzi el període de pròrroga obligatòria previst en l’article 9.1 o el període de pròrroga tàcita previst en l’article 10.1, tots dos articles de la referida Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, podrà aplicar-se, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, tret que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts, o en el cas que l’arrendador hagi comunicat en els terminis i condicions establerts en l’article 9.3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, la necessitat d’ocupar l’habitatge arrendat per a destinar-la a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial».

Dos. L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat com segueix:

«1. La persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix en l’article següent, podrà sol·licitar de la persona arrendadora quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o una gran tenidor, entenent per tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m², fins a la finalització de l’estat d’alarma declarat per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre i prorrogat per Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes dues parts».