Suspesa temporalment la obligació de celebrar la junta anual de propietaris

Tal com disposa el DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, “de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa”, i fins al 30 d’abril de 2021 no serà obligatòria convocar junta anual de propietaris, modificant així el contingut de l’art. 4 del Decret-Llei 10/2020, de 27 de març.

Així les comunitats de propietaris podran optar entre no celebrar la junta ordinària anual en aquest exercici 2020 i posposar la convocatòria de reunió més enllà del 2 de maig de 2021, si no existeixen assumptes urgents a tractar, i així ho considera el President, o si no l’exigeix almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin, almenys, el mateix percentatge de quotes. (art. 4.4)

En cas d’optar per la no celebració, es produirà la pròrroga automàtica del pressupost vigent i es mantindrà la vigència dels càrrecs fins a la celebració de la junta ordinària corresponent.

Aquelles Comunitats de Propietaris que optin per celebrar la seva junta anual ordinària o es vegin en la necessitat de convocar junta extraordinària, fins al 31/12/2020, i encara que no ho recollin expressament els estatuts, podran optar entre les següents fórmules:

– Celebració de Junta presencial: s’hauran de prendre les mesures preventives que siguin vigents a cada moment, per la qual cosa s’haurà de consultar la regulació vigent a fi de complir amb les prevencions, com ara ús de màscares, distància de seguretat, desinfecció d’espais, etc… (art. 4.4 )

– Celebració de Junta per mitjans audiovisuals: Igualment a instàncies del President o del 20% dels propietaris, per a la celebració de junta es podran emprar mitjans com la videoconferència o altres sistemes de comunicació, sempre que es garanteixi la identificació dels assistents, l’accés a la junta, la possibilitat d’intervenir i l’emissió del vot. (art. 4.2)

– Celebració de Junta no presencial: El President o un 20% dels propietaris, que representin al seu torn un 20% de les quotes, podran per celebrar la junta i adoptar acords sense reunió, mitjançant l’emissió de vots bé per correu postal, bé per correu electrònic sempre que es pugui garantir l’autenticitat del vot i quedi constància de la recepció dels vots emesos, així com que s’ha disposat de la informació necessària per a emetre el vot. (art. 4.2)

Reproduïm en la seva literalitat l’article modificat:

“Mesures en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal”

Article 10. Modificació de l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19.

Es modifica l’article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, que resta redactat de la forma següent:

“Article 4

Mesures aplicables a les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal

4.1 El còmput dels terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret català, suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma. Les reunions convocades abans de la declaració d’aquest estat que hagin estat ajornades durant la seva vigència s’han de tornar a convocar dins dels tres mesos següents a la data d’aixecament d’aquest estat.

4.2 No obstant el que disposa l’apartat anterior, i fins al 31 de desembre de 2020, els òrgans que s’hi esmenten es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin. Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, també poden adoptar acords sense reunió, de conformitat amb allò que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o que ho sol·licitin almenys dos membres o, si es tracta de l’assemblea general d’una associació, un vint per cent de les persones associades.

4.3 El còmput dels terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles, suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma, es reprèn una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l’estat d’alarma.

4.4 L’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resta suspesa fins al 30 d’abril de 2021, sens perjudici de la possibilitat de cada comunitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d’aquest termini, atenent les seves circumstàncies i les mesures de seguretat en cada moment aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per cent dels propietaris amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes. La celebració de la junta també es pot dur a terme a través dels mitjans establerts en l’article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya.

El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs, d’acord amb allò que estableix l’article 553-15 del Codi civil de Catalunya.

Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requisits establerts a l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.

4.5 Les mesures previstes en aquest article s’entenen vigents des de la finalització de l’estat d’alarma.”

La Cambra disposa d’un servei expert i els mitjans necessaris per a garantir el normal funcionament de la seva comunitat. Si està interessat a rebre més informació pot adreçar-nos un correu electrònic a fincas@cambrabadalona.com