Publicat l’acord de derogació del Decret Llei 9/2019 de contenció de preus de lloguer

En data 5 de juliol de 2019, s’ha publicat en el DOGC l’acord de derogació Decret llei 9/2019, del 21 de maig, “de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora”

Podeu consultar el text integre al següent enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7911/1752430.pdf