Projecte de Llei pel del Dret a l’Habitatge – com serà la nova llei estatal pel dret a l’habitatge

El suport dels grups parlamentaris d’ERC i Bildu obtingut el passat dia 14/4 permet al govern iniciar la tramitació parlamentària de la nova Llei pel Dret a l’Habitatge.

Com a elements principals de la nova Llei en destaquem els següents:

MESURES COMUNES A TOTS ELS ARRENDAMENTS D’HABITATGE

a) Limitació a l’actualització de rendes per aplicació de l’IPC. Continua vigent la limitació del 2% durant tot el 2023, s’estableix la limitació del 3% durant el 2024 i es disposa la creació d’un nou índex per tal de regular les actualitzacions de rendes a partir del 2025.
b) Despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte d’arrendament seran a càrrec de l’arrendador.
c) IBI pisos buits: recàrrecs d’un 50% de la quota si porta 2 anys buit i fins del 100% quan porti més de 3 anys desocupat i fins i tot està previst que els ajuntaments puguin augmentar el percentatge de recàrrec fins a 50 punts si el titular del mateix té fins a 2 o més immobles buits en el mateix terme municipal.
d) Bonificacions fiscals dels rendiments immobiliaris en l’IRPF es manté la bonificació del 50% del rendiment net quan el lloguer és d’habitatge i s’estableix que aquesta bonificació es pugui incrementar fins a un 90%, d’acord amb la següent escala:

– de fins al 90%: Cas de reduir la renda d’un nou contracte fins a un 5% menys que la renda actualitzada anteriorment cobrada en les zones declarades mercat tens.
– de fins al 70%: si l’habitatge mai havia estat llogada i el lloguer es fa a joves entre 18 i 35 anys en àrees tensionadas de mercat.
– de fins al 60% si en els 2 anteriors a la celebració del contracte s’han dut a terme obres de rehabilitació. No és necessari que l’habitatge es troba en una àrea declarada tens.

e) Pròrroga excepcional i obligatòria d’1 any una vegada vençudes les pròrrogues legalment previstes, en aquells casos en què el titular de l’immoble sigui una gran forquilla i l’inquilí acrediti una situació de vulnerabilitat.

f) Canvis en el concepte de Gran Tenidor. En aquelles zones en què no d’obtingui la declaració d’àrea de mercat tens, continuarà vigent la definició existent fins ara: Persona física o jurídica titular de més de 10 immobles d’ús residencial o d’una superfície construïda de més 1.500m2 d’ús residencial (sense comptar trasters ni places de garatge), però aquesta definició podrà variar i reduir-ho fins a 5 immobles o més, si les seves propietats es concentren en una zona de mercat tens com seguidament expliquem.

MESURES CONCRETES PER A CONTRACTES DE LLOGUER EN ZONES DE MERCAT DECLARAT TENS

a) Declaració d’àrea de mercat residencial tensa: es simplifica el procediment i serà suficient que es doni una sola de les 2 condicions previstes perquè una zona pot ser declarada Zona de mercat residencial tensionat:

– Que la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer en el pressupost personal o de la unitat de convivència (més les despeses i subministraments bàsics) superi el 30% dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars.
– Que el preu de compra o lloguer de l’habitatge hagi experimentat en els cinc anys anteriors a la declaració d’àrea tensa un percentatge de creixement acumulat d’almenys 3 punts per sobre de l’IPC

b) Gran Tenidor: en les zones de mercat tibant es podrà aplicar la categoria de Gran forquilla al titular de fins a 5 immobles d’ús residencial.

c) El preu de lloguer quedarà limitat depenent del tipus de propietari:

petit propietari: no podrà augmentar l’import de renda del nou contracte, que quedarà fixat d’acord amb l’última renda actualitzada que estigués cobrant.
– gran tenidor subjecta als preus de referència que marquin les administracions competents.

d) En cap cas es podran incloure despeses o repercussions no incloses en el contracte anterior.
e) La realització d’obres de rehabilitació, millora energètica o d’accessibilitat en determinades condicions podran permetre que s’incrementi la renda un 10% més.
f) Els contractes fets per una durada superior als 10 anys o prorrogables com a mínim fins a aconseguir aquests deu anys o més, també donaran dret a aquest increment del 10% del preu de renda.
g) Pròrroga anual obligatòria amb un màxim de fins a 3 anys més, una vegada vençudes les pròrrogues legals, si l’arrendatari el sol·licita i sempre que l’arrendador no necessiti recuperar l’habitatge per a ús propi.

ALTRES MESURES ADOPTADES que analitzarem properament:

• Novetats en l’àmbit processal mitjançant la modificació de la Llei 1/2000 de 7 de gener d’Enjudiciament Civil (Procediments Judicials) tot obligant que és determini específicament data i hora concreta en els llançaments d’habitatge. Nous ajornaments i suspensions excepcionals en supòsits de vulnerabilitat.
Creació d’un fons social d’habitatge.
Creació de la figura de l’habitatge assequible incentivat – consistent en crear borses de lloguer amb habitatges de titularitat privada a canvi d’incentius urbanístics o fiscals entre d’altres.
Nou caràcter indefinit de la qualificació de protecció oficial amb prohibició d’alienació.
Nous percentatges de reserva de sòl: La reserva de sòl per a habitatge protegit passa del 30% al 40% i del 10 % al 20 % en sòl no consolidat (actuacions de reforma o renovació d’urbanitzacions).