La plusvàlua municipal és inconstitucional si supera el guany obtingut pel particular.

El Tribunal constitucional ha publicat el passat dia 31 d’Octubre de 2019, una nota informativa en la qual avança la part dispositiva de la Sentència per la qual el Ple del TC declara inconstitucional l’Impost Municipal de Plusvàlues quan la quota resultant a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà.

Reproduïm en la seva literalitat la citada nota informativa 123/2019 que diu,

El Ple del Tribunal constitucional ha estimat per unanimitat la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat Contenciós-administratiu número 32 de Madrid i, en conseqüència, ha declarat que l’art. 107.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat el 5 de març de 2004, és inconstitucional, en els termes referits en el Fonament jurídic cinquè apartat a).

La sentència, la ponència de la qual ha correspost al Magistrat Pedro González Trevijano, argumenta que quan existeix un increment de la transmissió i la quota que sali a pagar és major a l’increment realment obtingut pel ciutadà, s’estaria tributant per una renda inexistent, virtual o fictícia, produint un excés de tributació contrari als principis constitucionals de capacitat econòmica i no confiscatorietat (art. 31.1 CE).
El Tribunal limita les situacions susceptibles de ser revisades exclusivament a aquelles que no hagin adquirit fermesa a la data de la seva publicació.
La part dispositiva de la sentència té el següent contingut: “En atenció a tot l’exposat, el Tribunal Constitucional, per l’autoritat que li confereix la Constitució de la Nació Espanyola ha decidit: Estimar la qüestió d’inconstitucionalitat núm. 1020-2019, promoguda pel Jutjat Contenciós-administratiu número 32 de Madrid i, en conseqüència, ha declarat que
l’art. 107.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat el 5 de març de 2004, és inconstitucional amb l’abast previst en el Fonament jurídic cinquè a).

Aquesta Sentència apareixerà publicada en breu en el BOE i podrà ser esgrimida en el corresponent expedient de sol·licitud d’ingressos indeguts.

Per tot això, si en els últims 4 anys ha tributat per aquest concepte havent liquidat per això, no dubti a consultar als nostres serveis jurídics per si la seva liquidació és susceptible de reclamació mitjançant la tramitació de la corresponent devolució d’ingressos indeguts.