Lloguer d’habitatge – Novetats 2024

Amb la entrada en vigor del Reial decret llei 8/2023, de 28 de desembre, “pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de
la sequera
”, s’amplia novament el període de suspensió dels desnonaments i llançaments de llars vulnerables.

Es prorroga la suspensió dels procediments judicials de desnonament per manca de pagament o expiració de termini. Es prorroga fins al 31/12/2024 la possibilitat per part del llogater d’instar la suspensió del procediment de desnonament o del llançament sempre i quan quedi degudament acreditada la seva vulnerabilitat d’acord amb l’establert a lart. 5 del Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Suspensió de llançaments en el cas de les ocupacions il·legals (inclosos procediments penals). Es prorroga fins al 31/12/2024. En aquests casos, serà el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, qui tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi de que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per a donar resposta a aquesta situació.Convé recordar que en cap cas es podrà decretar la suspensió en els següents supòsits:

Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.

Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingués en ell el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada.

Quan l’entrada o permanència en l’immoble s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones.

Quan existeixin indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.

Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant.

Que l’entrada en l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020, és a dir a partir del 2/4/2020.

Es prorroga el termini per a sol·licitar les compensacions previstes per a arrendadors i propietaris. S’amplia, fins 31 de gener de 2025, el termini per que arrendadors/propietaris puguin sol·licitar la compensació econòmica prevista per als arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària (disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre). La compensació consistirà en el valor mitjà que correspondria a un lloguer d’habitatge en l’entorn en què es trobi l’immoble més les despeses corrents de l’habitatge que acrediti haver assumit l’arrendador, pel període comprés entre l’acord de suspensió i l’aixecament d’aquesta.

A nivell fiscal, els propietaris que declaren rendiments immobiliaris en el seu IRPF, i per aplicació de la Llei del Dret a l’Habitatge, queden subjectes als següents canvis.

La reducció del 60% que fins ara era aplicable als lloguers destinats a habitatge habitual, queda fixada en el 50%.

La resta de mesures fiscals previstes, que seguidament exposem, no són encara aplicables, a manca que es determinin les zones tenses i s’el·labori i publiqui l’index de referència aplicable.

a) Reducció del 90% si el nou contracte s’ha formalitzat en una zona de mercat tensat si hi ha una rebaixa d’almenys un 5% en relació amb l’última renda actualitzada del contracte anterior del mateix habitatge.

b) Reducció del 70% quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

Quan el contribuent hagi llogat per primera vegada l’habitatge, quan aquest es trobi en zona de mercat tens i el llogater tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys. Si existeixen diversos inquilins en el mateix habitatge, aquesta reducció s’aplicarà proporcionalment sobre la part de rendiment net que correspongui als esmentats llogaters.

Quan l’arrendatari sigui una Administració Pública o entitats del tercer sector, o acollida a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer.

c) Reducció del 60% quan l’habitatge hagi estat objecte d’una actuació de rehabilitació en els dos anys anteriors a la data de formalització del contracte.