Prorrogada la suspensió dels desnonaments d’habitatge i altres mesures de protecció al llogater vulnerable

En data 5 de maig de 2021 s’ha publicat Reial Decret-Llei 8/2021, de 4 de maig, “pel qual s’adopten les mesures urgents a l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.” establint-se la entrada en vigor el proper dia 9 de maig, dia en que està prevista la finalització de l’estat d’alarma.

L’objectiu del Decret Llei és mantenir la vigència de determinades mesures extraordinàries adoptades durant l’estat d’alarma, un cop finalitzi aquest, el que succeirà el proper dia 9 de maig si no s’acorden noves pròrrogues.

El Decret abasta diversos àmbits tals com el control sanitari dels desplaçaments internacionals, la celebració de Juntes de Propietaris de forma no presencial, els bons socials i els subministraments garantits d’aigua, llum i gas a les llars vulnerables, la suspensió dels desnonaments, la pròrroga de determinats contractes d’arrendament, l’ampliació de termini de les ajudes per arrendadors, determinades mesures en relació a la violència de gènere i fins tot afecta a terminis processals en l’àmbit del contenciós-administratiu pel que fa al recurs de cassació.

Pel que fa a l’àmbit dels arrendaments urbans, l’esmentat Decret llei pretén reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables durant els 3 mesos següents a la finalització l’estat d’alarma davant possibles desnonaments derivats tant, de l’impagament de rendes, com de la expiració del contracte, i s’estén tanmateix als judicis instats per ocupació il·legal de l’habitatge tant a la via civil com a la penal.

Aquest Real Decret-Llei afecta a tots els arrendadors d’habitatges que hagin de recórrer  la via judicial per extingir els seus contractes de lloguer ja sigui per manca de pagament,  per la expiració del termini pactat, o per la ocupació il·legal de l’habitatge.
En determinats casos, es podrà al·legar la possible vulnerabilitat de l’arrendador/propietari. Per tal de fer-la valdre front a la vulnerabilitat del llogater, l’arrendador/propietari haurà de tenir uns ingressos mensuals que no superin els 988,50.-€, i s’haurà d’acreditar degudament aportant la mateixa documentació que se li exigeix al llogater

Així doncs, a partir del 9 de maig d’enguany i fins al 9 d’agost 2021, el llogater podrà instar l’incident de suspensió extraordinària (Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo) quan es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica que li impedeixi trobar una alternativa habitacional.

L’esmentada vulnerabilitat haurà de ser degudament acreditada pel llogater que haurà d’aportar, com a mínim, la següent documentació:  

a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació

b)En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual, la documentació requerida serà:

– Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

– Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

-Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial decret llei.

Un cop presentada la documentació que acrediti la vulnerabilitat del llogater, i en el seu cas, la del propietari/arrendador, el Jutjat la remetrà als Serveis Socials que hauran de valorar la situació concreta exposada, emetent el seu informe en un termini màxim de 10 dies.

Sobre la base de l’informe emès i de la documentació aportada, el Jutge, sospesant les vulnerabilitats al·legades, haurà de determinar si acorda la continuació o la suspensió del procediment.

Cas que s’acordi la suspensió, aquesta, per imperatiu legal, no podrà estendre’s més enllà del 9 d’agost de 2021, data en que es reprendrà el còmput dels terminis aplicables

La mesura es dirigeix, entre d’altres, a les següents persones (art. 5 RDL 11/2020 de 31 de març):

Llogaters en situació de desocupació, ERTE, etc, que per dites circumstàncies, no superin, com a unitat familiar, els 1.694,70.-€ mensual

– Llogaters amb despeses de lloguer iguals o superiors al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Serà aplicable a partir del dia 9/5/2021  a tots els procediments que estiguin en marxa i, fins i tot, en aquells on ja estigui fixada data de llançament, que quedaran suspesos, al menys, fins al 9 d’agost de 2021.

Pel que fa a les ocupacions il·legals, s’estableix que no cabrà la suspensió del procediment ja sigui civil o penal, en determinats casos, entre els que destaquem,

Quan l’habitatge ocupat sigui propietat d’una persona física i constitueixi el seu domicili habitual o la segona residència. 

– Quan la ocupació il·legal s’hagi produït amb violència o intimidació.
Quan existeixin indicis de que es desenvolupa d’una activitat il·lícita.

– Quan la ocupació il·legal es doni amb posterioritat al 9 de maig de 2021.

El Reial Decret-Llei, preveu també la pròrroga dels contractes de lloguer d’habitatge que hagin de vencèr entre el 9 de maig i el 9 d’agost de 2021. Aquests, hauran de ser prorrogats per un termini de 6 mesos més a comptar des de la data de venciment, sempre i quan així ho sol·liciti el llogater.

Queden exclosos d’aquesta pròrroga obligatòria aquells casos en que les parts hagin pactat altres termes abans de l’entrada en vigor del present Decret, o els casos en que el propietari hagi comunicat la extinció del contracte per a necessitat pròpia.

Finalment, com altra mesura que afecta al lloguer d’habitatge quan l’arrendador/propietari és persona jurídica o gran tenidor, samplia fins al 9 d’agost de 2021, el termini de que disposen els llogaters per poder sol·licitar als seus arrendadors, quan aquest siguin persones jurídiques o grans tenidors, l‘ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, sempre i quan no ho haguessin pactat amb anterioritat.