Pendent de publicació la nova regulació de preus dels lloguers d’habitatge.

A l’espera que es publiqui al DOGC el Decret LLei de “MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES
D’ARRENDAMENT D’HABITATGE”,  que va ser aprovat, el passat dia 9/9/2020, pel Parlament de Catalunya amb 71 vots a favor, 63 en contra, cap abstenció, els hi avancem les mesures que conté.

L’objectiu del Decret Llei és la limitació dels preus dels lloguers dels habitatges en les zones declarades com a “tensionades” (zones on es detecta manca d’habitatge assequible), si be, hom considera que el mateix tindrà poc recorregut, ja que tot apunta a que l’esmentat Decret Llei quedarà suspès fins que es resolgui el recurs d’inconstitucionalitat que ja han anunciat que interposaran diversos grups polítics,  basat en el dictamen emès pel Consell de Garanties Estatutàries que va advertir de la manca de potestat reguladora del Parlament sobre diversos aspectes contemplats a l’esmentat Decret Llei.

On s’aplicarà?

El Decret només s’aplicarà en les “àrea amb mercat d’habitatge tens”, en aquest sentit, Es consideraran àrees amb “mercat d’habitatge tens” aquells municipis o zones amb “risc el proveïment suficient d’habitatge de lloguer a la població en condicions que el facin assequible”. La determinació d’aquestes àrees dependrà del departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge i en l’àmbit metropolità de Barcelona correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona d’acord amb el Consell Metropolità.

A qui afecta?

Tota persona que vulgui llogar un habitatge comprés a les esmentades àrees o zones, haurà d’estar al que determini l’Índex de Referència de preus del lloguer, i d’acord amb aquest,  el lloguer s’haurà de fixar amb el preu mig que resulti d’aplicar l’índex. Excepcionalment es podrà incrementar en un 5% en casos degudament justificats com per exemple: habitatge amb vistes excepcionals, amb piscina o zones de jardí.

Pel que fa als habitatges nous o totalment rehabilitats, s’ha fixat una moratòria de fins a 3 anys en la aplicació del Decret LLei. Un cop expirada la moratòria, el preu del lloguer  no podrà superar en un 20% el preu establert per l’índex de referència de preus. Aquest percentatge del 20% només serà possible aplicar‐lo durant els 5 anys posteriors a la finalització de les obres. Un cop passats els 5 anys, el límit serà el 10%, com a la resta de casos.

Els habitatges que ja es trobin llogats a la entrada en vigor del Decret Llei, podran continuar essent arrendats pel preu anterior a l’entrada en vigor de la limitació, tant en els contractes vigents com en el futurs.

Pel cas que, un cop entrat en vigor el Decret Llei, el contracte de lloguer no s’ajustés a les limitacions marcades, el llogater podrà exigir al propietari la diferència entre la renda abonada i la renda resultant de l’aplicació de l’índex amb els interessos legals que s’escaiguin.

Tant punt es publiqui el Decret Llei finalment aprovat els informarem puntualment.

Entretant els hi facilitem l’enllaç de la web d’habitatge on poden consultar l’Índex de Preus de Referència de Lloguer: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/