Vol llogar el seu pis? Això és el que haurà de tenir en compte

Un dels aspectes fonamentals a tenir en compte, des del 6/3/2019, és qui és l’arrendador de l’habitatge, ja que la durada del mateix dependrà de si és una persona jurídica o un persona física.

Així la DURADA DEL CONTRACTE serà de 5 ANYS si l’arrendador (propietari) és una persona física, és a dir un particular, mentre que si és una persona jurídica (s.l., s. a., comunitat de béns, etc…) el termini serà de 7 ANYS. Cas que voler pactar un termini inferior haurà d’estar-se a la veritable necessitat de recuperació pel seu propietari i haurà de fer-se constar expressament, ja que en un altre cas l’inquilí estarà facultat per a aconseguir els 5/7 anys legalment previstos.

PRÒRROGUES: Una vegada aconseguit el termini mínim de durada de 5/7 anys, el contracte es podrà prorrogar per 3 terminis anuals més si l’arrendador no notifica amb 4 mesos d’antelació la seva voluntat de no renovar. Si és l’arrendatari el que no vol que operi la pròrroga haurà de preavisar amb 2 mesos d’antelació.

Això també afectarà les DESPESES derivades del contracte d’arrendament, ja que si és una persona física, hauran de ser assumits per l’arrendatari, mentre que si l’arrendador és una persona jurídica serà aquesta qui els assumeixi.

FIANÇA: Si el contracte es fa pel termini mínim (és a dir 5 anys persona física/ 7 anys persona jurídica) serà d’1 MES i com a molt només podran demanar-se garanties addicionals sempre que no superin 2 mensualitats més. És a dir que no podran exigir-se més de 2 mesos de fiança, o un aval superior a 2 mensualitats de renda. Si es vol garantir el contracte amb una fiança major s’haurà de pactar una durada major a la legalment prevista. El termini per a dipositar la fiança es manté en 2 mesos i no existirà obligació d’actualitzar-la fins que es produeixi alguna de les pròrrogues previstes.

IMPOSTOS: Es manté l’obligatorietat de presentar el model 600 (ITP) però l’arrendament queda exempt de tributar. És a dir que haurà de presentar-se l’impost en el termini d’1 mes des de la signatura del contracte però es liquidarà a 0,00.-€. En el cas d’haver-se establert un aval, s’haurà de liquidar impost en l’import que resulti ja que no l’afecta l’exempció.

Si desitja ampliar aquesta informació no dubti a contactar amb el nostre Servei Jurídic a través dels canals habilitats (telf. 93 384 14 07 – Info@cambrabadalona.com – cita en línia a través de la web: http://citaonline.cambrabadalona.com:81/

La cambra li ofereix també un servei d’atenció personalitzada que li permetrà redactar el seu contracte d’acord amb la legalitat vigent però adaptat a les seves particularitats concretes.