Quines dades s’han de fer constar a un contracte de lloguer?

D’acord amb el que s’estableix en el Decret-*Llei 5/2019 de 5 de Març de 2019, en els contractes d’arrendament que se subscriguin a partir del 8 de Març de 2019, a l’efecte de que quedin degudament inscrits en el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer hauran de constar les següents dades:

  1. La situació de la finca arrendada, que ha d’incloure l’adreça postal.

  2. La titularitat.

  3. La referència cadastral.

  4. Número de cèdula d’habitabilitat.

  5. Número registre certificació d’eficiència energètica.

  6. La identificació de les parts contractants, que ha d’incloure els domicilis respectius a aquest efecte de practicar les notificacions.

  7. Les característiques del contracte, que ha d’incloure la data de formalització, la durada, la renda, el sistema d’actualització de la renda, les garanties addicionals a la fiança, el pagament dels subministraments bàsics i si es lloga moblada o no.

  8. L’import de la fiança i la data de dipòsit.

  9. L’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que correspongui. NOMÉS APLICABLE ALS CONTRACTES SIGNATS ENTRE EL 24/5/2019 I EL 5/7/2019.

  10. Qualsevol altra dada que hagi d’incloure’s segons la legislació civil del lloc en el qual radiqui la finca.

En relació amb aquest últim punt entenem que entre les possibles dades que hagin d’incloure’s, hauran de facilitar-se aquells que derivin de situacions especials tals com representació, fur judicial, regulació fiscal, etc…