Hipoteques sotmeses a IRPH – s’haurà d’anar cas per cas

L’esperada Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l’aplicació de l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris (IRPH) determina que seran els Jutges nacionals els qui hauran de determinar en cada cas particular si la inclusió de tal índex en les condicions pactades resulta o no abusiva.

Així les coses, finalment el TJUE no considera que tal clàusula sigui nul·la en tot cas, si no que determina que serà possible la seva anul·lació sempre que el consumidor no hagi tingut suficient informació a l’hora de signar un préstec hipotecari sotmès al IRPH.

La Sentència al·ludeix en la seva fonamentació jurídica a la Directiva 93/13 que “obliga els Estats membres a establir un mecanisme que asseguri que tota clàusula contractual no negociada individualment pugui ser controlada per a apreciar el seu eventual caràcter abusiu. En aquest context incumbeix al jutge nacional, atesos els criteris enunciats en l’article 3, apartat 1, i en l’article 5 de la Directiva 93/13, determinar si, donades la circumstàncies pròpies del cas concret, la clàusula en qüestió compleix les exigències de bona fe, equilibri i transparència que imposa aquesta Directiva”

Determinant per tant que, la clàusula per la qual, en el marc d’un contracte de préstec hipotecari, s’estipuli la retribució del corresponent préstec mitjançant interessos que es calculen segons un tipus variable, “la referida exigència s’ha d’entendre com l’obligació no sols que la clàusula considerada sigui comprensible per al consumidor en un pla formal i gramatical, sinó també que possibiliti que el consumidor mitjà, normalment informat i raonablement atent i perspicaç, estigui en condicions de comprendre el funcionament concret de la manera de càlcul d’aquest tipus d’interès i de valorar així, basant-se en criteris precisos i comprensibles, les conseqüències econòmiques, potencialment significatives, de tal clàusula sobre les seves obligacions financeres”.

Segons recull la pròpia Sentència, “Més concretament, incumbeix al jutge nacional, en tenir en compte el conjunt de circumstàncies que van envoltar la celebració del contracte, verificar que, en l’assumpte de què es tracti, s’haguessin comunicat al consumidor tots els elements que poden incidir en l’abast del seu compromís, permetent-li avaluar, en particular, el cost total del seu préstec. Exerceixen un paper decisiu en tal apreciació, d’una banda, la qüestió de si les clàusules estan redactades de manera clara i comprensible, de manera que permetin a un consumidor mitjà, segons s’ha descrit a aquest en l’apartat 51 de la present sentència, avaluar tal cost i, d’altra banda, la falta d’esment en el contracte de préstec de la informació que es consideri essencial a la vista de la naturalesa dels béns o dels serveis que són objecte d’aquest contracte”.

A la pregunta de què passa si finalment aquesta clàusula és considerada abusiva?, la Sentència del TJUE determina que, el Jutge podrà suprimir la clàusula abusiva substituint el IRPH per un altre índex legal aplicable, ja que l’anul·lació del contracte íntegrament resultaria un perjudici molt major, perquè podria determinar la immediata exigibilitat del total import del préstec pendent el que sens dubte implicaria una major desprotecció per al consumidor.

Finalment, plantejada igualment davant el TJUE la qüestió dels efectes temporals de la Sentència per al cas que es pogués declarar la nul·litat del IRPH, el Tribunal s’ha pronunciat establint que “no procedeix limitar temporalment els efectes de la present sentència”, perquè finalment no s’ha decretat la indicada nul·litat. Si desitja accedir al text íntegre de la Sentència, cliqui aquí https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1395932669976&uri=CELEX:62018CJ0125

Per a ampliar aquesta informació o consultar supòsits concrets, no dubti a contactar amb el nostre Servei Jurídic telefonant al 93 384 14 07, dins del nostre horari d’atenció al públic de Dilluns a divendres de 9’00h a 14’00h i tardes de Dilluns a Dimecres de 15’00h a 18’00h, o concertant cita a través de la nostra web, mitjançant el següent enllaç: http://citaonline.cambrabadalona.com:81/