Publicado el acuerdo de derogación del Decreto Ley 9/2019 de contención de precios de alquiler

En fecha 5 de julio de 2019, se ha publicado en el DOGC el acuerdo de derogación del Decret llei 9/2019, del 21 de maig, “de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora”

Pueden consultar el texto íntegro en el siguiente enlace: https://portaldogc.gencat.cat/utilseadop/pdf/7911/1752430.pdf