Guia per a un lloguer fàcil

La Cambra de la Propietat, amb més de cent anys d’experiència, ofereix als propietaris des d’un assessorament puntual fins a una gestió integral i flexible de la seva propietat, sempre amb avantatges especials per a les persones associades a l’entitat.

1. VISITA del pis o local
Els experts de la Cambra es desplacen a l’habitatge o local que el propietari decideix posar en lloguer per efectuar un reconeixement:
Comproven si està al dia de la normativa tècnica i proposen solucions en cas necessari. Si fa falta tramiten la cèdula d’habitabilitat. I en el cas de locals, comproven si hi ha càrregues o limitacions estatuàries o urbanístiques.

Assessoren sobre possibles petites millores o reformes si es considera que poden contribuir a obtenir una renda més elevada i estable del lloguer. El propietari pot optar per demanar als experts de la Cambra un projecte amb pressupost. En cas de ser aprovat, també tindrà opció de delegar la coordinació de l’obra, tant si es tracta d’un “rentat de cara” com d’una reforma.
Estudien les característiques de la propietat i de la zona, i aconsellen sobre la renda òptima que s’ajusta a la realitat de mercat.

2. PUBLICITAR el pis i seleccionar el llogater
Els experts en administració de finques són els que:

Anuncien el lloguer de la seva propietat, tant en la pàgina web pròpia de la Cambra com en els aparadors i les publicacions de la Cambra i del Club del propietari, i també en els principals portals immobiliaris d’Internet.
Concerten visita i mostren el pis o local a les persones interessades en el seu lloguer.Seleccionen el llogater més idoni d’entre els interessats.

3. REDACTAR un contracte personalitzat

Administradors i advocats assessoren ambdues parts i a partir d’aquí:

  Sol·liciten i gestionen la documentació necessària per redactar i formalitzar el contracte.
Redacten el contracte, que mereix una atenció personalitzada per incloure els acords establerts entre propietari i llogater, sense que això suposi un cost per al propietari.
Coordinen la firma del contracte de lloguer i dipositen la fiança, tal com la normativa obliga a fer. Ofereixen la possibilitat de registrar el contracte per a futures consultes en cas necessari.

4. GARANTIR les rendes

Els experts en assegurances li preparen un pressupost sense compromís:

A partir del 3,6% de la renda mensual de l’habitatge en lloguer la corredoria Cambrassegur comercialitza assegurances per protegir el propietari en cas d’impagament de rendes:
. Fins a un màxim de 12 mesos.
. Inclou el cost de desnonament.
. Amb cobertura fins a cert límit d’actes vandàlics.
Els experts de la corredoria ofereixen també assessorament amb relació a assegurances de la llar, de la comunitat, de prevenció de morositat per a comunitats de propietaris…
Cambrassegur està especialitzada en cobertures vinculades a la propietat immobiliària, per a les quals assegura el seu director, Roger Filella, compta amb els productes més complets i competitius del mercat.


5. ADMINISTRAR la seva propietat
Els administradors de la Cambra poden descarregar el propietari de la gestió de la seva propietat. Ofereixen:

Gestió de rebuts, notificacions de canvis en la renda per actualitzar l’IPC, repercussió de l’Impost sobre Béns Immobles o d’obres de millora, per exemple.

Diàleg en eventuals reclamacions, tant per part dels propietaris com dels llogaters, i seguiment dels temes relacionats amb la Comunitat de Propietaris.
Al llarg de la vigència del contracte l’administrador fa seguiment de tots els temes que afectin la seva propietat.


6. MEDIAR per resoldre incidències
En cas de conflicte els administradors de la Cambra busquen el diàleg per trobar una solució:

I si no prospera el diàleg passen el tema als advocats del departament jurídic de la Cambra per que estudiïn el tema.

En cas de tractar-se d’una situació de desnonament, si el propietari ha contractat una pòlissa per impagament de rendes amb Cambrassegur seguirà cobrant la renda mensual i el cost del desnonament serà cobert per l’assegurança. I sinó també els lletrats de la Cambra ofereixen portar el desnonament a preus competitius, i tarifes amb descompte per a associats.

 

7. ESTALVIAR fiscalment

La pressió fiscal sobre la propietat immobiliària s’ha incrementat en els darrers anys, així com també la complexitat pel seu compliment.

Per obtenir el màxim estalvi fiscal i alhora evitar errors és imprescindible estar al dia de la normativa i conèixer la seva aplicació, per a la qual cosa és aconsellable comptar amb l’assessorament i la possible tramitació per part d’un professional, aconsella Lluïsa Morales Frasnedo, economista i assessora fiscal a la Cambra.

En termes generals, totes les despeses necessàries per a l’obtenció de les rendes dels lloguers es poden desgravar fiscalment, incloses les de comunitat de propietaris, les de conservació, reparació i manteniment, les assegurances, els interessos de la hipoteca, o els tributs no estatals, entre altres.
Actualment també existeixen reduccions del 60% del benefici, que pot arribar al 100% si es compleixen certs requisits en l’edat i ingressos dels llogaters.
Hisenda obliga també a tramitar l’IVA quan correspon, tenir en compte que els ingressos reportats s’hauran de declarar encara que no s’hagin cobrat a l’hora de fer l’IRPF, també s’ha de tributar pels ajuts de l’Administració, subvencions…

 

 

 

 

Etiquetes → :